Reglement: Sensor- en databeheer

Het meetproject is een initiatief van de RUG, Aletta Jacobs School of Public Health en Forum Groningen (verder: RUG) gericht op het meten van luchtkwaliteit met behulp van sensortechnologie.

Doel is om een kennis te maken met wetenschap en de thematiek van fijnstof in de lucht.

Met dit reglement wil de RUG helderheid verschaffen over het sensorstation, het doel en de rechten en plichten voor alle betrokken partijen.

Artikel 1 Eigendom

1. Het sensorstation is eigendom van de burgerwetenschapper.

Artikel 2 Sensorstation

Het sensorstation is een kit ontwikkeld om de luchtkwaliteit, temperatuur en luchtvochtigheid te meten. Het biedt de mogelijkheid aan gebruikers om de omgeving beter te begrijpen door mogelijk verontreinigende elementen te meten. De data is open data en wordt o.a. gebruikt door RIVM, de sensor.community en de RUG.

Artikel 3 Meetperiode

De meetperiode begint na installatie op de waarneemplek.

Artikel 4 Gebruik

 1. Het sensorstation is gebouwd als onderdeel van dit project. Er is derhalve geen sprake van een gecertificeerd product volgens een bekende normering. Het wordt geleverd als een doe-het-zelf kit: gebruiker zal het complete apparaat moeten monteren volgens de instructies.
 2. Het sensorstation en alle toebehoren worden door gebruiker zelf aan diens woning bevestigd. Gebruikers moeten er zorg voor dragen het sensorstation op een buitenlocatie te installeren.
 3. Gebruiker gaat zorgvuldig om met het sensorstation en alle toebehoren en beheert deze ‘als een goed ouder’.
 4. Het sensorstation wordt aangesloten aan de netstroom (220V) via een USB-adapter op een binnenlocatie. De adapter is niet waterdicht. Gebruiker wordt geadviseerd om uitsluitend de netstroom te gebruiken om het sensorstation van stroom te voorzien.
 5. Gebruiker draagt de kosten van de stroomvoorziening van het sensorstation.
 6. De RUG is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de woning door of in verband met het sensorstation.

Artikel 5 Defecten, beschadiging of diefstal

Defecten aan het sensorstation als gevolg van door gebruiker zelf uitgevoerde wijzigingen in de volgende onderdelen, komen niet in aanmerking voor vervanging of reparatie:
 1. De hardware en/of software configuratie van en/of
 2. Elektronische componenten en/of
 3. Stroomvoorziening;
In het geval van defecten aan materialen en/of componenten die een goede werking van het sensorstation verhinderen, zal de RUG per geval beoordelen of het betreffende (defecte) onderdeel te vervangen en/of repareren is. Gebruiker meldt defecten via het contactformulier op de website.

Artikel 6 Data en privacy

 1. Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de aanschaf, levering en installatie instructie. Hiertoe hebben wij uw naam, adres, email en bankgegevens nodig.
 2. Het adres en bankgegevens zijn noodzakelijk voor de aanschaf en levering van het apparaat.
 3. Het emailadres is nodig voor communicatie met betrekking tot de sensorbouwworkshop en om contact te kunnen hebben over het leveren van de meetdata.
 4. Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.
 5. Na 4 jaar worden uw persoonsgegevens verwijderd.
 6. De bij de RUG opgeslagen metingen bestaan enkel uit uw postcode en meetwaarden. Deze kunnen door de RUG en betrokken overheden worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden.
 7. De informatie wordt publiekelijk ontsloten via sensor.community . Hiervoor meldt de gebruiker zichzelf aan. Door het aanmelden op Sensor.community worden de sensor data ook op https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal/ zichtbaar. Weest u zich ervan bewust dat er wordt gewerkt met Open Data. Dat wil zeggen dat de door u verstrekte meetgegevens en de coördinaten van uw meetlocatie voor een ieder beschikbaar zijn. Deze door u verstrekte gegevens kunnen voor een ander doel, ook een commercieel doel, door een andere partij/partijen worden gebruikt.
 8. De meetgegevens worden zo nodig extern gevalideerd.
 9. Data afkomstig van de sensorstations zijn niet gelijkwaardig aan data verkregen van officiële meet(referentie-)apparatuur. Er is sprake van verschillen in uitkomsten tussen die databronnen. Dit betekent dat de concentraties gemeten met sensorstations een andere (juridische en beleidsmatige) status hebben dan die afkomstig van officiële referentie-apparatuur. Voor het toetsen of grenswaarden worden overschreden worden alleen officiële referentiemetingen gebruikt. Dat kan niet met data afkomstig van sensormetingen. Data uit sensorstations mogen echter gebruikt worden voor het onderzoek naar concentratieverschillen binnen een gebied, in de tijd of bij verschillende windrichtingen.
 10. De RUG is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van de data afkomstig van het sensorstation. Vergelijking met meetgegevens van referentiemeetpunten kan een indruk geven van de betrouwbaarheid van de data.

Artikel 7 Beëindiging

Uw deelname beëindigt als u definitief de sensor van de netspanning haalt. Graag dit bevestigen via het webformulier op onzelucht.nl. De meet- en locatiegegevens die u tot dat moment heeft gedeeld, blijven in de database beschikbaar, ze zijn immers als Open Data beschikbaar gesteld.